Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2852 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด บีแซด อีริดานี = Period variation of a close binary system BZ Eridani / อัจฉรา ธีรวิทยานุกุลอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
2553การติดตามตรวจสอบการเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่าย Botryococcus braunii Kutzing และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring of botryococcus braunii kutzing blooming and water quality in the reservior of Mae Hia Agricultural Research Station and Training Center, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
2551ผลของการเติมทังสเตนออกไซด์ขนาดนาโนต่อสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลซอล-เจล = Effect of nano-sized tungsten oxide addition on properties of lead zirconate titanate ceramics synthesized by a triol sol-gel process / ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตรธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร
2551โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ เอ 356 โดยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน = Microstructure of cast aluminium A356 by electron microscopy / สุทธาวัลย์ อิ่มอุไรสุทธาวัลย์ อิ่มอุไร
2550ผลของสารเคลือบผิวพอลิเอทิลีนและแคนเดลิลลาแวกซ์ไมโครอิมัลชันต่อผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา = Effects of polyethylene and candelilla wax microemulsion coatings in tangerine fruit cv. Sai Nam Pung during storage / วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรีวรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี
2550การใช้เทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับฟลูอิดไดเซซันในการทำแห้งเนื้อมะม่วงแก้ว = Combination of osmotic dehydration and fluidization techniques for dehydration of mango flesh cv. Kaew / ปวีณา อินทจักร์ปวีณา อินทจักร์
2551การใช้โอโซนและน้ำอิเล็กโทรไลต์ในการควบคุมเชื้อรา Penicillium digitatum ของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Use of Ozone and Electrolyzed Oxidizing water to control Penicillium digitatum of Tangerine cv. Sai Nam Pung / ชนัญชิดา สิงคมณีชนัญชิดา สิงคมณี
2551ผลของอุณหภูมิต่ำต่อเลนติเซลของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Effects of low temperatures on lenticel of mango fruit cv. Nam Dok Mai / เสาวนีย์ แก้วพระเวชเสาวนีย์ แก้วพระเวช
2551ผลของสารบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีนและไอของเอทานอลต่อการหืนและคุณสมบัติอื่นของข้าวกล้อง = Effects of butylated hydroxytoluene and ethanol vapors on rancidity and other properties of brown rice / อัญญารัตน์ เอื่อตระกูลอัญญารัตน์ เอื้อตระกูล
2552การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ภายหลังการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา = Quality changes in ripen mango and litchi fleshes after cryogenic freezing and during storage / จุฬาลักษณ์ ตั้งตัวจุฬาลักษณ์ ตั้งตัว