Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 331-340 of 343 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านเสริมสวย ของผู้บริโภคสตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดารารัตน์ สุพรรณบรรจงดารารัตน์ สุพรรณบรรจง
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการซื้อถ่านไฟฉายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / เมธาวินี จิรัฐิติกาลโชติเมธาวินี จิรัฐิติกาลโชติ
2546ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการซื้อตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะพงศ์ ชลวิวัฒน์มงคลปิยะพงศ์ ชลวิวัฒน์มงคล
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ของเจ้าของรถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉรา เจนระฆังทองอัจฉรา เจนระฆังทอง
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัดเชียงราย / กฤษฎา หาญศุภลักษณ์กฤษฎา หาญศุภลักษณ์
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้ บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / นพดล จิระธิติกุลนพดล จิระธิติกุล
2546ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สุรพันธ์ อรชุนสุรพันธ์ อรชุน
2555ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด สาขาถนนระแกง = Customer satisfaction towards service marketing Mix of Dangklonpratu company limited, Ragang Road Branch / จักราวุธ ประทุมจักราวุธ ประทุม
2544ปัจจัยเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งจูงใจอุปถัมภ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ / รติรส จันทรสมารติรส จันทรสมา
2551ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางการตลาดของฟิลลิป คอตเลอร์ กับลัทธิบริโภคนิยม = The relationship between Philip Kotler's concept of marketing and consumerism / ยุวดี ช่วยกิจยุวดี ช่วยกิจ