Browsing by Author เขมกร ไชยประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Sep-2022การจัดการวัสดุคงคลังของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์เขมกร ไชยประสิทธิ์; นพรัตน์ อ่อนเอี่ยม
Aug-2564การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; ทวีวัฒน์ เล็กสกุล
Oct-2020การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ศูนย์อะไหล่ยนต์ ลำพูน จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; ณิชารีย์ อ่ำเทศ
Oct-2020การจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ แอนด์ เมดเขมกร ไชยประสิทธิ์; ภิญโญ เกิดเดโช
Oct-2557การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ชื่นจิต วิชัยดิษฐ์
Oct-2022การปรับปรุงคลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนสามัญ เลิศวัฒนาการค้าโดยใช้ระบบ 5สเขมกร ไชยประสิทธิ์; สุพิชญา เลิศวนวัฒนา
Apr-2020การพัฒนาระบบ ๕ส โรงบรรจุก๊าซของบริษัท วินัยศักดิ์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; นรีนุช ขัตติพัฒนพงษ์
Aug-2014การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับงานสอนของครู ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; ภาคภูมิ สุภาพันธ์
Sep-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด สแควร์อินเตอร์เทรดเขมกร ไชยประสิทธิ์; สิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์
Jun-2557การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตน้ำดื่มในอำเภอเมืองเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; คุณาพร โตไพบูลย์
21-Jul-2566การออกแบบบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเส้นทาง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเขมกร ไชยประสิทธิ์; บุษยาภรณ์ แสนอินทร์
13-Jul-2566การออกแบบบริการสำหรับยิมมวยไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; นิพนธ์ ปัญณะวิชัย
Apr-2020การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่รถยนต์ของร้านบ้วนเฮงการช่างลำพูนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ปวีณา แก้วประเสริฐ
Sep-2557ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; มาลินี ตันติเสนีย์พงศ์
2557ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; ทองศุกร์ วงศ์โสภา
Jul-2014ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้าน ไทม์สตรีท จังหวัดเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; นพวรรณ เพชรมุข
Sep-2557ความพึงพอใจของศัลยแพทย์กระดูกและข้อในภาคเหนือต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ข้อเข่าเทียม บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; ธวัชชัย ประกอบ
Nov-2020ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจซื้อชุดนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เขมกร ไชยประสิทธิ์; ญภอาภา โซ่จินดามณี
Sep-2021ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายเขมกร ไชยประสิทธิ์; พัฒนวดี อุตวิชัย