Browsing by Author ศศิธร ไชยประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของผู้ดูแลหลักชาวมุสลิมและการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็กในความดูแลวัย 3-5 ปี ที่ชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์; สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์; ศศิธร ไชยประสิทธิ์
2557การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศศิธร ไชยประสิทธิ์; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; ธิดาวรรณ วิวัฒนคุณูปการณ์; พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์; วิชัย วิวัฒนคุณูปการณ์; อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
2558บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฎิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดลำปางศศิธร ไชยประสิทธิ์; ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา
Oct-2557บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานจริงใน โรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดลำปางศศิธร ไชยประสิทธิ์; ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา
2562ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อแรงจูงใจของทันตแพทย์ในการเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ (DCOP602): การศึกษาเชิงคุณภาพศศิธร ไชยประสิทธิ์; ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง; อุทัยวรรณ กาญจนกามล; กันยารัตน์ คอวนิช; ปิยะนารถ จาติเกตุ; ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ; พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์; วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ; อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี; อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
2562สภาวะปากแห้ง: การให้ความหมายและประสบการณ์การดูแลตนเองในทัศนะของผู้ป่วยจุฑารินทร์ ศรีเจริญ; ศศิธร ไชยประสิทธิ์