Browsing by Author บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014Farmers’ Perception and Adaptation in Organic Vegetable Production for Sustainable Livelihood in Chiang Mai Provinceบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ; Nathitakarn Pinthukas
2552การจัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรใน ภูมินิเวศน์นาลุ่มโดยเกษตรกรในจังหวัดพะเยาบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ; ช่อผกา ม่วงสุข
2562การปรับตัวของผู้ปลูกข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปวีณรัตน์ สิงสิน; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; แสงทิวา สุริยงค์
Apr-2022การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การทำเกษตรผสมผสานในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ประทานทิพย์ กระมล; ปิยนุช ทรวงคำ
Jan-2021การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรีรุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อรณิชา ฮวบหิน
Jul-2015ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ถาวร อ่อนประไพ; ภูษิต สอนศรี
2562ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พงศ์ศาสตร์ นาพรม; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2561ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่สัญจนา สิงห์ใจ; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
11-Apr-2566ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของม้งบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ชาติชาย เขียวงามดี; ณัฐจิรา หนูแดง
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นราศิณี แก้วใหลมา; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
Apr-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; นฤมล คําดี
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ศิริสัญลักษณ์; ชาติชาย เขียวงามดี; ทิพวัลย์ ธรรมขันแก้ว
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมธาวรรณ ชูเวช; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
Feb-2021ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล; ณัชชา ยี่ใจ
Aug-2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ศรัณย์ โสมขันเงิน
Jun-2566ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านประทานทิพย์ กระมล; นัทธมน ธีระกุล; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ภัทราวดี กันตี
Dec-2020รูปแบบการจัดการแรงงานกรีดยางพาราที่มีผลต่อความยั่งยืนในการทำสวนยางพารา ในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ประทานทิพย์ กระมล; ยุทธนา วงค์สีดา
2554แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าแบบผสมผสานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกรในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; สุนทร คำยอง