Browsing by Author ธานี แก้วธรรมานุกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสามารถในการทำงานและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัตนา เฮงสุวรรณ; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2016ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง ของคนงานโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่เรียงสอน สุวรรณ; ภารดี นานาศิลป์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2560ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะนริศรา เลิศพรสวรรค์; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2557ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนธานี แก้วธรรมานุกูล; กัลยาณี ตันตรานนท์; อาทิตยา สารคำ