Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.024 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ผลของอุณหภูมิแวดล้อมต่ออุณหภูมิข้าวเปลือกและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวระหว่างเก็บรักษา = Effect of ambient temperature on paddy temperature and quality changes during storage / อารีรัตน์ จิตบุญอารีรัตน์ จิตบุญ
2553การแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นด้วยวิธีต่าง ๆ และผลต่อคุณภาพของเมล็ด = Various dormancy breaking methods of Japonica Rice Seed and their effect on seed quality / เกสินี ใจหนักแน่นเกสินี ใจหนักแน่น
2548ผลของการลดความชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of drying on physical and chemical properties changes of paddy cv. Khao Dawk Mali 105 / ยุทธนา ทบด้านยุทธนา ทบด้าน
2553การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี1 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ = Accelerat Aging of Paddy Rice cv. Pathum Thani 1 by Radio Frequency / พลากร สำรีราษฎร์พลากร สำรีราษฎร์
2547ผลของการบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of packaging on quality of milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 / ขนิษฐา คำวงศ์ขนิษฐา คำวงศ์
2548ผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิในการกองข้าวแบบต่างๆระหว่างรอการนวดต่อคุณภาพข้าวสาร = Effect of moisture content and temperature changes in different paddy stacking before theshing on milled rice quality / นุชนาท กิจบุญชูนุชนาท กิจบุญชู
2548ผลของอุณหภูมิข้าวกล้องก่อนการสีและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 = Effect of brown rice temperature and storage time on milling wuality of rice cv. Chinat l / เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อยเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
2546ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 / พัสกร เจียตระกูลพัสกร เจียตระกูล
2546ผลของอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวต่อการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 / วิสุณี อยู่วัฒนาวิสุณี อยู่วัฒนา