POL: Independent Study (IS) : [1135] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1135
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพิษณุโลกพนม กุณาวงศ์; พีรพัฒน์ ศรีไตรรัตน์
Jun-2020การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลของสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0พจนา พิชิตปัจจา; สวรรยา ลีละผลิน
Jun-2020มาตรการและวิธีการในการจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ผดุงเกียรติ จิ้วฮวด
Jun-2020การประเมินความพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พนม กุณาวงค์; พริศรา สารภี
Jun-2020ขีดความสามารถขององค์การกับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บริการกรุงไทยอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเขต 5 (ภาคเหนือตอนบน)พจนา พิชิตปัจจา; รวีนิภา หิรัญญโกมล
Jun-2020สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล; ลัดดาวัลย์ สีทอง
Jun-2020กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์; วชิรจักร นือขุนทด
Jun-2020การดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในลุ่มน้ำแม่สะงาและลุ่มน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนAssoc. Prof. Siripong Ladavalya Na Ayuthya; อัญญ์ลีญา บุญมาก
Jun-2020สรรถนะประจำกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู; สิริญา โพธิ์นาค
Jun-2020การพัฒนาแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนา พิชิตปัจจา; สิรินภัทร สมพงษ์
Jun-2020การพัฒนาจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ประกาศิต เอี่ยมสะอาด
Jun-2020การขาดแคลนแรงงานและปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายของผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรม ก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ประยงค์ เข่งค้า
Jun-2020ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์; เกษริน กันทะอินทร์
Jun-2020ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในแม่น้ำกวงจังหวัดลำพนูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนม กุณาวงค์; ทศพร บุตรนิยม
Jun-2020แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์
Jun-2020ชลประทานอัจฉริยะเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม กุณาวงค์; สุภัทรชัย จูมทอง
Jun-2020การจัดการเครือข่ายกับความร่วมมือของตลาดชุมชน:กรณีศึกษา จริงใจ ฟาร์เมอร์ มาร์เก็ต เชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนา พิชิตปัจจา; สุรพันธ์ กอนแก้ว
Jun-2020การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุแบบจัดการร่วมขององค์การบริหารส่วน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา; ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ
Jun-2020แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือใน การจัดการขยะของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; รัฐพงษ์ สังฆบุญ
Jun-2020การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์; อนุจน์ อวดแรง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1135