POL: Independent Study (IS) : [1285] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1285
Issue DateTitleAuthor(s)
11-Mar-2565บทบาทการทำงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ กรณีศึกษาพื้นที่ในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร; อิศราวุฒิ นลินวิจิตร
11-Mar-2565บทบาทของฝ่ายปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันกรณีศึกษาอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร; วีระชาติ ทาลึ
Aug-2566ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาธเนศวร์ เจริญเมือง; ศรราม มูลวิไชย
Jun-2566แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อลงกต แก้วรุ่งโรจน์
Jun-2566ปัญหา อุปสรรค และคุณค่าที่เพิ่มขึ้นของการจัดรูปแบบธุรการแบบรวมศูนย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; วิลาวัลย์ ฝั้นคำปวง
12-Jun-2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานอัยการจังหวัดลำปางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ณัฐธยาน์ สิทธิ์วรนนท์
1-Jun-2566มาตรฐานคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ผ่องศรี กันทะลึก
Jun-2566ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; วิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ
Mar-2566บทบาทในกิจการชุมชนของผู้นำสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์; พชรวรรณ สัตโยภาส
29-Mar-2566การบูรณาการงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรธเนศวร์ เจริญเมือง; สรัญธรณ์ บุตรชัย
29-Mar-2566การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมของเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์; พงศ์ผกา ศรีธนัญชัย
29-May-2566การกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; ศิริรัตน์ โกฎิคำ
31-Mar-2566ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในพื้นที่ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนพจนา พิชิตปัจจา; อัณณ์ชญากร สุขเกษม
31-Mar-2566การพัฒนาแนวทางและยกระดับกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; นฤมล สุขเสาร์
Aug-2023การถอดบทเรียนกรณีการแก้ไขข้อพิพาทที่ดินของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ธนกร บุษพันธ์
Oct-2564บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำโจ้ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; ณัฐวุฒิ พรหมเทศน์
Mar-2565การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพ้ืนที่เทศบาลนครเชียงใหมธเนศวร์ เจริญเมือง; หทัยชนก บุญให้ลาภ
27-Jun-2013การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ศิขรินทร์ อันทรินทร์
26-May-2023การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน) จังหวัดนครสวรรค์ปฐมาวดี จงรักษ์; ณัฐธิดา มอญเพชร์
Jun-2023พฤติกรรมทางการเมืองของเกษตรกรกรณีศึกษา บ้านดอนแท่น ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ชนินทร เพ็ญสูตร; สุวิจักขณ์ พรหมวัชรานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1285