Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.012 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2020การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนผังความคิดวีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; จุฬารัตน์ รวมสุข
Feb-2020การจัดทำคู่มือการใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; ลัดดา ลอยดี
Apr-2020ปัจจัยและแนวทางในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; รติกร เตชะสุวรรณ
Apr-2020แนวทางการดำเนินงานนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียน เวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; พงศ์พันธ์ นันชัย
Apr-2020การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐวุฒิ กันติ๊บ
Jul-2020การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎ กติกา และเทคนิคกีฬาเรือพายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; โสภิตา วงศ์วิชิต
Jul-2020การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูนศักดา สวาทะนันทน์; ธีรนุช ผุดสวัสดิ์