Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 134 (Search time: 0.038 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai International Dec limited partnership / สังวร ลานยศสังวร ลานยศ
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกสถานบริการทางทันตกรรมในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting dental services in Khet Bangkhae, Bangkok / พิมล รัตนวิจิตรพิมล รัตนวิจิตร
2553การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านขายยาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of a drug store business in Chang Peuak Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / อรกัญญา จินาอรกัญญา จินา
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix factors affecting customer decision towards using loan services of personal loan companies under monitoring of Bank of Thailand in Mueang Lumphun District / สิริพร ปวนคำมาสิริพร ปวนคำมา
2553ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parent attitude towards Child Development Center in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ ปฏิเสนวสันต์ ปฏิเสน
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix factors affecting decision of exporters in Mueang Chiang Mai District towards selecting international trade services from commercial banks / ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of the net in Chiang Mai Province / มะลุลี สกุลถาวรมะลุลี สกุลถาวร
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ = Marketing mix factors affecting decision of Chiang Mai University personnel towards purchasing hydroponic vegetables / บัณฑิตา วจนานนท์บัณฑิตา วจนานนท์
2555ความพึงพอใจของลูกค้าเงินเชื่อต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของบริษัท นพดลพานิช จำกัด = Credit customer satisfaction towards marketing mix factors of Nopadol Panich company Limited / วิไลวรรณ บุญมากวิไลวรรณ บุญมาก
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นจำกัด พัฒนายนต์ เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Pattannayont Chiang mai Limited partnership / สิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์สิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์