Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 141-145 of 145 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนาดัชนีการจัดการมูลฝอยอันตรายจากครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Development of index for household hazardous waste management in Chiang Mai Municipality Area / ชัยวัฒน์ ปันสินชัยวัฒน์ ปันสิน
2544พฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วิไลรัตน์ เสียมภักดีวิไลรัตน์ เสียมภักดี
2545พัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มการเมือง อานันทภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
2545การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการกู้สายน้ำให้แผ่นดินของเทศบาลนครเชียงใหม่ / โชคชัย เดียวกนกรัตน์โชคชัย เดียวกนกรัตน์
2538ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2517-2537 / สุรเชษฐ์ เนียมทังสุรเชษฐ์ เนียมทัง