Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 119 (Search time: 0.056 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอิสระในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / อวยพร อึ้งจิตรไพศาลอวยพร อึ้งจิตรไพศาล
2545ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของภัตตาคารการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ / สุกัญญา นิพัธสัจก์สุกัญญา นิพัทธสัจก์
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจากศูนย์หัตกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ /|นันทิยา ตันตราสืบนันทิยา ตันตราสืบ
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา ทวีประศาสน์กฤษฎา ทวีประศาสน์
2537พฤติกรรมการซื้อเทปเพลงสากลลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะ ธนกาญจน์ปิยะ ธนกาญจน์
2540เครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ / สมศรี สินสุขสมศรี สินสุข
2550ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์
2547การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of roasted and ground coffee shops of consumers in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ฐจิตรา สรรพกิจฐจิตรา สรรพกิจ
2552ปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers'choice in using housing-loan of the Government Housing Bank, Chiang Mai Province / ภัทรพล ถาริปนภัทรพล ถาริปน
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ / เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนีย์เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนีย์