Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์-
dc.contributor.authorพิชามญชุ์ วงศ์เวชen_US
dc.date.accessioned2020-07-25T03:04:35Z-
dc.date.available2020-07-25T03:04:35Z-
dc.date.issued2015-09-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69109-
dc.description.abstractThe objective of this independent study was to study the marketing communication mix affecting organic vegetables consumers in Mueang Chiang Mai District. The Nonprobability sampling was used to collect the data from purposive sampling distributed to 400 vegetables consumers in Mueang Chiang Mai District. The data was then statistically analyzed in the descriptive method using frequency, percentage and mean. Hereafter were shown the research results. It was found from this study that majority of the respondents were 16 - 25 female, being students with Bachelor's degree or equivalence, earning monthly income at less than 10,000 in average. The duration of decision making was immediately when knowing advertising media directly or at shop shelves. The persons who had the most influence were the respondents. The reason of considering of purchasing organic vegetables was a chemicals safety issue. According to the study, its results as classified by each term of marketing communications that influenced to those organic vegetables consumers in Chiang Mai District, could be shown as follows; In terms of Advertising, the television commercials had the most influence to all responsive approaches of AIDA model and it also had the most influence to the attention and the information interest approaches. The mean values were ranked at high level. In terms of Sale Promotion, it was found that the "Buy 1 Get 1 Free" promotion had the most influence and it also influenced all the responsive approaches of AIDA model at high level. The Attention and the information interest approaches of Sale Promotion were ranked at the highest level. In terms of Public Relations and Dissemination, it was found that every influencing approaches of AIDA model had the mean values at medium level. The dissemination and participation through social media such as Facebook, Instagram and Line had the most influence to the Attention and information interest approaches. The display of merchandise such as exhibit booths had the most influence to the Desire of consumers. In terms of Personal Selling, it was found that the reliable and experienced staffs had the highest influencing approaches and it also influenced all responsive approaches of AIDA model at high level. The Attention and the information interest approaches of Personal Selling were ranked at the highest level. In terms of Direct Marketing, the information through websites, Facebook Fan Page and Electronic Marketing had the most influence to all responsive approaches of AIDA model. This information had the most influence to the product interest approach of Direct Market, of which its mean values were ranked at medium level.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการตอบสนองของผู้ซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสม การสื่อสารทางการตลาดของผักออร์แกนิกen_US
dc.title.alternativeResponses of Buyers in Mueang Chiang Mai District Towards the Marketing Communication Mix of Organic Vegetablesen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ซื้อผักออร์แกนิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคผักในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทำการสุ่มตัวอย่างแบบไม่มีความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีกลุ่มขนาดตัวอย่างจำนวน 400 คน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 16 – 25 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อผักออร์แกนิกคือ ทันทีที่รู้จัก ได้รับสื่อจากแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรง/ ชั้นวาง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผักออร์แกนิกส่วนใหญ่คือ ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง เหตุผลในการพิจารณาเลือกซื้อผักออร์แกนิก คือความปลอดภัยจากสารพิษ และจากการศึกษาสามารถสรุปผลโดยจำแนกตามเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ซื้อผักออร์แกนิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ดังนี้ การโฆษณา พบว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทุกกระบวนการตอบสนองตามตัวแบบของไอด้า และมีผลต่อขั้นการเกิดความตั้งใจและสนใจที่จะรับฟังข้อมูล/ข่าวสารมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย แปลผลอยู่ในระดับมาก การส่งเสริมการขาย พบว่าการมีของแถม เช่น ซื้อ 1 แถม 1 มีอิทธิพลมากที่สุดและมีค่าแปลผลต่อทุกกระบวนการตอบสนองตามตัวแบบของไอด้าในระดับมาก และมีผลต่อขั้นการเกิดความตั้งใจและสนใจที่จะรับฟังข้อมูล/ข่าวสารมากที่สุด การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวพบว่าปัจจัยย่อยทุกตัวมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ในทุกๆลำดับขั้นของไอด้า โดยการเผยแพร่ข่าวสารและร่วมกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ มีผลมากที่สุดต่อการเกิดความตั้งใจและสนใจที่จะรับฟังข้อมูล/ข่าวสาร ส่วนในขั้นอื่นๆพบว่า การจัดการแสดง ออกบูธแสดงสินค้ามีผลมากที่สุดและมีผลต่อขั้นเกิดความรู้สึกอยากได้หรือความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ มากที่สุด การขายโดยบุคคลพบว่า ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์น่าเชื่อถือมีอิทธิพลมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยแปรผลในระดับมากต่อทุกๆกระบวนการตอบสนองตามตัวแบบของไอด้าและมีผลต่อขั้นการเกิดความตั้งใจและสนใจที่จะรับฟังข้อมูล/ข่าวสาร มากที่สุด การตลาดทางตรงพบว่า การให้ข้อมูลความรู้ผ่านเวปไซด์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทุกๆกระบวนการตอบสนองตามตัวแบบของไอด้า และมีผลต่อขั้นการเกิด ความสนใจในผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับปานกลางen_US
Appears in Collections:GRAD-Humanities and Social Sciences: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Full.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.