Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45914
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorพิศักดิ์ ชินชัย-
dc.contributor.authorปิ่นปินันท์ บัวคลี่en_US
dc.date.accessioned2018-03-26T04:29:49Z-
dc.date.available2018-03-26T04:29:49Z-
dc.date.issued2557-10-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45914-
dc.description.abstractRehabilitation services that fulfill the true needs of people with disabilities can enhance good quality of life of these individuals. People with physical disabilities are increasing in numbers in Thailand. Purpose of this study was to investigate rehabilitation needs of persons with physical disabilities in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province. Ninety one participants were recruited by purposive sampling into the study. Instruments used were Socio-demographic Record Form and The Rehabilitation Needs of People with Disabilities Questionnaires. Data was collected by interviewing. Statistics used were mean, frequency and percentage Results demonstrated that participants had variety requirement in 5 areas of rehabilitation including medical treatment, education, social welfare, vocational training, environmental modification and educational services. The highest need of these participants was budget for environmental modification supported by the government (95.6%). Secondly was the convenient accessibility to social welfare information for people with disabilities (93.4%). Third was the requirement of medical services in areas of community-based rehabilitation and home visit conducted by health professional (92.3%). Fourth was the need for vocational counseling (65.9 %). Educational service was the least requirement among the five areas in rehabilitation for people with disabilities in this study. Free education was the most wanted issue for these participants (40.7 %). Results from this study would be of great benefit to policy makers and health professionals to improve or develop rehabilitation system to use in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province or elsewhere in order to fulfil the real needs of people with disabilities.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectคนพิการen_US
dc.subjectการฟื้นฟูสมรรถภาพen_US
dc.titleความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่en_US
dc.title.alternativeRehabilitation Needs of Persons with Physical Disability in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Provinceen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc362.1786-
thailis.controlvocab.thashคนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ-
thailis.controlvocab.thashคนพิการ -- สันทราย (เชียงใหม่)-
thailis.controlvocab.thashคนพิการ -- สุขภาพและอนามัย-
thailis.manuscript.callnumberว/ภน 362.1786 ป355ค-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ตรงกับความต้องการของคนพิการสามารถส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้รับบริการได้มาก คนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายมีจำนวนมากขึ้นในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการ และแบบสอบถามความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพในทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และด้านการศึกษา ซึ่งมีความมากน้อยของความต้องการต่อบริการเหล่านี้แตกต่างกันบ้าง โดยพบว่าความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดคือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในเรื่องของการมีงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อช่วยในการปรับปรุงสภาพบ้าน สูงถึงร้อยละ 95.6 รองลงมา คือ ความต้องการด้านสังคม ในเรื่องการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจากภาครัฐ โดยพบร้อยละ 93.4 ด้านความต้องการด้านการแพทย์ คนพิการต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชน และการเยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 92.3 ด้านความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพนั้น คนพิการต้องการมากที่สุดในเรื่องของการได้รับคำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมจากบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.9 ด้านการศึกษานั้น พบว่า เป็นด้านที่ผู้พิการต้องการน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 4 ด้านที่กล่าวมา โดยเรื่องที่ผู้พิการต้องการมากที่สุดในด้านการศึกษาคือการได้รับการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คิดเป็นเพียงร้อยละ 40.7 ผลที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ร่างนโยบาย หรือบุคลากรด้านการแพทย์ในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ตำบล แม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนพิการได้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นen_US
Appears in Collections:GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT239.45 kBAdobe PDFView/Open
APPENDIX.pdfAPPENDIX433.68 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 1281.86 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2402 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3252.36 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 4293.17 kBAdobe PDFView/Open
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 5319.34 kBAdobe PDFView/Open
CONTENT.pdfCONTENT284.95 kBAdobe PDFView/Open
COVER.pdfCOVER617.26 kBAdobe PDFView/Open
REFERENCE.pdfREFERENCE314.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.