Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 61 to 80 of 51755 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1985A Study of gnathostomiasis in experimental animals : antibody and eosinophil responses = การศึกษาโรคพยาธิตัวจี๊ดในสัตว์ทดลอง : การตอบสนองของแอนติบอดีและอิโอสิโนฟิล / Wanchai MaleewongWanchai Maleewong
1985Regulation of immunoglobulin secretion by T-lymphocytes in human malaria = การควบคุมการสร้างอิมมูโนโกลบูลินโดย ที-ลิมโฟซัยท์ ในผู้ป่วยมาลาเรีย / Watchara KasinrerkWatchara Kasinrerk
1985Relaxant effect of 5, 7-dihyroxyflavanone on tracheo-bronchial muscle = ฤทธิ์ขยายกล้ามเนื้อหลอดลมของ สาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน / Supaporn Kansenalak.Supaporn Kansenalak.
1985The Pharmacological study of cimetidine on myoneural junction and cardiovascular system in rat / Somsmorn Chongrak.Somsmorn Chongrak.
1985Detection of antimalarial antibody in malarial patients against different erythrocytic stages of plasmodium falciparum = การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อมาลาเรีย ชนิดพัลซิปารัม (Plasmodium falciparum) ในระยะต่างๆ ของการเจริญในเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยมาลาเรีย / Volaluck SupajaturaVolaluck Supajatura
1985The Synthesis and thermal degradation of poly (2-hydroxy-2-methylbutyric acid) = การสังเคราะห์ และการลดรูปโดยความร้อนของโพลี (2 -ไฮดรอกวี-2-เมธิลบิวทิริค แอซิด) / Teerapol Wongchanapiboon.Teerapol Wongchanapiboon.
1985Detoxification of aflatoxin contaminated in peanuts by chemical method = การลดพิษอะฟลาทอกซินที่แปดเปื้อนในถั่วลิสงโดยวิธีเคมี / Nabhaporn O-AriyakulNabhaporn O-Ariyakul
1986Study of morphological and biochemical characteristics of Trichophytom Rubrum in relation to drug sensitivity = การศึกษาคุณสมบัติทางกายรูปวิทยาและชีวเคมีของ Trichophyton rubrum ที่เกี่ยวข้องกับความไวของเชื้อต่อยา / Payom Benyakun.Payom Benyakun.
1986Effects of aflatoxin B1 on plasma lipoproteins and erythrocyte morphology in albino rats = ฤทธิ์ของอะฟลาทอกซิน บี หนึ่ง ต่อลิโปโปรตีนในพล่สมาและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหนูขาว / Udomphand KhansuwanUdomphand Khansuwan
1986Surface resistivity measurement for oil exploration at Mae Soon Oil Pool, Fang Basin, Changwat Chiang Mai = การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าบนพื้นดินเพื่อการสำรวจน้ำมัน บริเวณแหล่งน้ำมันแม่สูน แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / Sutasana Srihiran.Sutasana Srihiran
1987Determination of hemoglobin Bart's by solid phase two-site immunoradiometric assay = การวัดระดับฮีโมโกลบินบาร์ทโดยวิธีโซลิคเฟสทู-ไซท์อิมมูโนเรดิโอเมติกแอสเสย์ / Siriwan YaemniyomeSiriwan Yaemniyome
1987Isotopic and geochemical characters of some northern Thailand geothermal system = ไอโซโทปและลักษณะทางธรณีเคมีของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคเหนือของประเทศไทยบางแหล่ง / Lian TansakulLiang Tansakul
1987Investigation of the Sapogenins from the rhizomes of Costus Lacerus Gagn = การวิเคราะห์ซาโปเจนินจากเหง้า Costus lacerus gagn / Supranee SeangsaiSupranee Seangsai
1987Effects of fertilizers and harvesting times on total alkaloid, hyoscyamine and / or atropine and hyoscine contents in different parts of datural metel L. var. fastuosa safford (solanaceae) = ผลของปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณอัลคาลอยด์ทั้งหมด ไฮออสไซยามิน และ/หรือ อะโทรปิน และไฮออสซิน ในส่วนต่างๆ ของต้นลำโพงกาสลัก / Ratana TeeyapantRatana Teeyapant
1987Natural killer cell activity in healthy donors and patients with systemic lupus erythematorsus (SLE) and scleroderma = ความสามารถของ แนทเจอรัล คิลเลอร์ เซลล์ ในคนปกติและผู้ป่วยด้วยโรค เอส-แอล-อี และ สเคลอโรเดอร์มา / Chaisuree SuphavilaiChaisuree Suphavilai
1987Selected factors associated with medical fear among hospitalized Chinese school-age children / Yan JinYan, Jin
1987Bronchodilator activity of phenyl butenol derivatives = ฤทธิ์ขยายหลอดลมของอนุพันธ์เฟนนิลบิวทีนอล / Pilastlak SrisawatdiPilastlak Srisawatdi
1987Determination of antibody against lipopolysaccharide and protein antigens from salmonella typhi in typhoid patients = การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไลโปโปลีแซ็กคาไรด์และโปรตีนของเชื้อ Salmonella typhi ในผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์ / Yupin MekaraYupin Mekara
1987Development of enzyme immunoassay for carcinoembryonic antigen / Somkiat SrisatapornSomkiat Srisataporn
1987A Study of the analysis of some metals by gas chromatography = การศึกษาการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยวิโครมาโตกราฟีก๊าซ / Manop Sittidesh.Manop Sittidech.