Browsing by Author เพ็ชรี รูปะวิเชตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กระบวนการกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมเพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมองค์กร / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
2022การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาเชษฐภูมิ วรรณไพศาล; เพ็ชรี รูปะวิเชตร์; เตชินี ทิมเจริญ
2555การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการวางแผนอาชีพ เพื่อรองรับความเป็นภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล : รายงานการวิจัยเพ็ชรี รูปะวิเชตร์
Nov-2020แนวทางการพัฒนาความเป็นนวัตกรทางการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ยงยุทธ ยะบุญธง; เพ็ชรี รูปะวิเชตร์; วันทนี ขุนรินชา