Browsing by Author อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางเรมวล นันท์ศุภวัฒน์; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; นุศร จิตวิชา; มัลลิกา อุดมสิน
2562ทฤษฎีฐานรากในวิจัยทางการพยาบาลอารีวรรณ กลั่นกลิ่น; วาสนา อูปป้อ
2558นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ: การพัฒนาเชิงระบบในการดูแลแผลกดทับศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์; สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ; ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม; นันทพร แสนศิริพันธ์; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
2558บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนืออารีวรรณ กลั่นกลิ่น; อรอนงค์ วิชัยคำ; วิภาดา คุณาวิกติกุล; วิไลพรรณ ใจวิไล
2558บทเรียนจากการถ่ายโอนความรู้ภายหลังการอบรมเฉพาะทาง ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรมวล นันท์ศุภวัฒน์; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; นุศร จิตวิชา; มัลลิกา อุดมสิน
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกผ่อนคลายและการให้ความรู้สำหรับสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอัญชลี จิตราภิรมย์; จิรภา เสถียรพงศ์ประภา; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
2558รูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ชฎารัตน์ เกื้อสุข; นภัทร์ ยาอินตา; พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น