Browsing by Author อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี ตันตรานนท์; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; เดชา ทำดี
2562การสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุ; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
2562ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล
Sep-2564ผลของการสนทนาสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานในพนักงานคอมพิวเตอร์วีระพร ศุทธากรณ์; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; ฐาปานีย์ สิงห์บวรนันท์
2562สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล