Browsing by Author อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2020การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด สาขาเชียงใหม่ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ศศิธร ประพฤตินอก
Nov-2021การพัฒนาระบบ 5ส ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. วาย. เมตัลอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; วิศิษฐ์ สุรวัฒนาวรรณ
Aug-2558การวัดสมรรถนะของ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; กฤติญา สุวรรณลิขิต
-การใช้การวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ชนะภัย สหัสา
Nov-2022ความต้องการของร้านค้าทองคำและลูกค้าในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ที่มีต่อการใช้เครื่องเอกซเรย์ทดสอบทองคำอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ศุภดิศ กมลประภาสวัสดิ์
Aug-2558ความพึงพอใจของคนกลางที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของแหนมป้าย่นอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ชวนะ นิรัติศยวานิช
Sep-2023ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางที่มีต่อเครื่องปรับอากาศแบบโซลาร์ ไฮบริดอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; สุทิชา แลกันทะ
Nov-2020ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกคลินิกทันตกรรมในจังหวัดสมุทรปราการอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; ต่อศักดิ์ สุวรรณเลิศ
May-2023ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อชุดทำงานเพศหญิงผ่านช่องทางออนไลน์อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; นภัสกร สังข์สังวาลย์
Nov-2020ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อห้องพัก ในโครงการวันพลัสคอนโดมิเนียมอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; คัมภีร์ ทองเจริญ
1-Sep-2566ส่วนประสมการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์แป้งโดว์ขนมปังอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; อาริยา เมืองน้อย