Browsing by Author สุนีย์ เงินยวง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์สมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา = Instructional activites provision for promoting mathematics equation world problem solving abitlity of mathayom suksa 3 students, Phayaopittayakom school, Phayao province / สุนีย์ เงินยวงสุนีย์ เงินยวง
Jun-2020การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของครู 4.0 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุนีย์ เงินยวง; จุฑามาศ จันทร์ศร
2557การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุนีย์ เงินยวง; ปรเมศวร์ โตศิลากุล
Jun-2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่สุนีย์ เงินยวง; พัชรียา กาติ๊บ
Jun-2020โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่สุนีย์ เงินยวง; อัจฉราภรณ์ ถาปินตา