Browsing by Author สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งวโรดม เสมอเชื้อ; พิกุล นันทชัยพันธ์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2559การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤตเกษร เกตุชู; พิกุล นันทชัยพันธ์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2562ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าสำหรับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตของแพทย์และพยาบาลพิชรา บุสษา; พิกุล พรพิบูลย์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุมาลี ฝ่าซ่าย; นิตยา ภิญโญคำ; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2562ผลของการส่งเสริมการทบทวนชีวิตต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคมะเร็งพรพิมล ชัยสา; พิกุล พรพิบูลย์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2560วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว: การทบทวนอย่างเป็นระบบพรสวรรค์ คิดค้า; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ; จินดารัตน์ ชัยอาจ
2560สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤตแสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ; ประทุม สร้อยวงค์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ; มยุลี สำราญญาติ