Browsing by Author วรพงศ์ ตระการศิรินนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สายฝน วงค์สุวรรณ
Oct-2021การจัดการป่าชุมชนและอนุรักษ์ป่าไม้โดยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่หมี ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ปวันกร เพลัย
Aug-2023การถอดบทเรียนกรณีการแก้ไขข้อพิพาทที่ดินของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ธนกร บุษพันธ์
May-2022การถอดบทเรียนการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม อําเภอเถิน จังหวัดลําปางวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ศิวเวช เวชกร
Jun-2023การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตทางปกครอง ด้วยระบบ E-DOPA License ของกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองหางดง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; กันทชาติ คงอุป
May-2021การพัฒนาพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; หทัยชนก สีหะวงศ์
2557การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ณัฐกิจ พลเยี่ยม
27-Jun-2013การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ศิขรินทร์ อันทรินทร์
2557การสร้างความโปร่งใสในการประเมินราคาที่ดินด้วยนวัตกรรม “ตู้แสดงราคาประเมินระบบสัมผัส” ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ฐิตาภรณ์ จินะกาศ
Jul-2558ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา
May-2022ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงการเราชนะของประชาชนในพื้นที่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่านวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; นนทวัฒน์ มีชำนาญ
Jun-2023ธรรมาภิบาลการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการในมิติเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สโรชรัศมิ์ สงวนสัตย์
2564บทบาทของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนพนม กุณาวงค์; วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ปานชนก วงศ์แพทย์
May-2022ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ณ ด่านตรวจชุมชน บ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านวรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ภาวิณีย์ อินทะรังษี
Apr-2023ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; เมธิวัจน์ นนทธรรม