Browsing by Author ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลางคืนที่หายไปในอาเซียนปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Feb-2023การกู้เงินของผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยากาญจนา โชคถาวร; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พันธุ์ธิช สีเทา
Aug-2022การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; สุภาพร ปัทมทัตต์
Apr-2021คุณภาพชีวิตของผู้หญิงพิการที่ทำงานปอกเปลือกและคว้านเมล็ดลำไยอบแห้ง ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ชุณห์พิมาณ ธิตินุพัฒน์
2560บทปริทัศน์หนังสือ"ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน"ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Jun-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ภัสชา ปินตาโมงค์; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
2559ศาลและแสงปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Feb-2022“เชียงใหม่โมเดล” กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; สุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์
Aug-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: กรณีศึกษานโยบายการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของรัฐบาล และโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ภควดี รัติเชษฐ; ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Jun-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
29-Mar-2566เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสโมสรกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ฟาอีซ อนันตการณ์