Browsing by Author นฤมล กิมภากรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2022การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่ออัตลักษณ์และความผูกพันในตราผลิตภัณฑ์องค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่นฤมล กิมภากรณ์; เตชิษ สันสี
Dec-2020การรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออัตลักษณ์แบรนด์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นฤมล กิมภากรณ์; นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
Feb-2021การรับรู้คุณค่าการบริการของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่อความตั้งใจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในการศึกษาต่อสถาบันเดิมนฤมล กิมภากรณ์; เจษฎา ชูดวง
Jun-2023การรับรู้คุณลักษณะร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของเจเนเรชันวายในแบรนด์นฤมล กิมภากรณ์; ธิดารัตน์ เลิศศรีมงคล
Oct-2558การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าคอนโดมิเนียมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนฤมล กิมภากรณ์; ปิยาพร สร้อยสุวรรณ
May-2566ความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคเจเนอเรชันเอกซ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วเอดามาเมะแช่แข็งนฤมล กิมภากรณ์; ศุภดิศ นธการกิจกุล
Oct-2022ความน่าดึงดูดใจของแบรนด์นายจ้างที่มีผลต่อความตั้งใจของเจเนอเรชันวาย ในการอยู่เพื่อทำงานกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นฤมล กิมภากรณ์; อารยา จิรชีวีวงศ์
Sep-2557ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์เทคนฤมล กิมภากรณ์; สุธาทิพย์ สุขสราญ
2563คุณค่าตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการบริการของโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่นฤมล กิมภากรณ์; พรรัมภา แสงดอก
Dec-2564คุณค่าตามการรับรู้ผ่านประสบการณ์ของลูกค้าต่อธุรกิจฟาร์มสเตย์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่นฤมล กิมภากรณ์; ศิรศิญา วิชัยธนพัฒน์
Feb-2021จุดสัมผัสประสบการณ์ลูกค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ บริการซ้ำในธุรกิจจัดส่งอาหารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในกรุงเทพมหานครนฤมล กิมภากรณ์; ธัญวรัตน์ วรงค์
Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อโฟมบรรจุอาหารนฤมล กิมภากรณ์; สุพรรณี คงขำ
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคขนมไทยนฤมล กิมภากรณ์; ณภัคอร สงวนตั้ง
Aug-2558ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในสายตาลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนฤมล กิมภากรณ์; ปกรณ์ โอฬาระชิน
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นฤมล กิมภากรณ์; พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์
Mar-2021ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้ใช้บริการธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตนฤมล กิมภากรณ์; ปุณธิดา จันทเลิศ
Feb-2023อิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาเชิงภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือของผู้บริโภคเจเนอเรชันเอกซ์นฤมล กิมภากรณ์; รักษิณา สุขสุด
Oct-2023อิทธิพลของความคาดหวังต่อความเป็นจริงเสริมในช่องทางออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสำอางที่มีต่อความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายนฤมล กิมภากรณ์; นัทธกาญจน์ ละอูม
Oct-2023อิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีต่อความไว้วางใจในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านฤมล กิมภากรณ์; จิราพร เกลาเกลี้ยง