GRAD-Sciences and Technology: Theses : [266] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 266
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ผลของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำมันจากเมล็ดงาขี้ม้อน = Effects of dielectric heating on quantity and quality of oil from perilla frutescens seeds / ปกรณ์ สุวรรณโสภณปกรณ์ สุวรรณโสภณ
2555ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of radio frequency heating on sitotroga cerealella (Olivier) and milling quality of rice cv. Khao Dawk Mali 105 / อัมพร บัวผุดอัมพร บัวผุด
2554การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วงถั่วเขียวและผลผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน = Radio frequency heating for cowpea weevi control and effect on mungbean qualities / ภารดร ณ พิจิตรภราดร ณ พิจิตร
2555การกำหนดเพศจากฟันที่ถูกเผาในตำแหน่งอะเมโลเจนินวายโดยวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน (แลมป์) = Sex determination of burnt teeth at amelogenin Y locus by Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) / ภูริชญ์ คำมงคลภูริชญ์ คำมงคล
2555ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย = Attitude of people in Mueang Chiang Mai District towards eys and organ domation to Thai Red Cross / นวรัตน์ ศิริพงค์นวรัตน์ ศิริพงค์
2554การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียนสำหรับโรงเรียนเมตตา ศึกษา อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Development of a school library service system at mettasuksa school Mueang Chiang Mai District / ชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์ชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์
2555การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของร้านบ้านหม้อ แฮนดิคราฟท์ = Development of electronic commerce system for banmor handicraft / ณฐมน อังกูรธนโชติณฐมน อังกูรธนโชติ
2555การระบุดีเอ็นเอของสุกรด้วยการวิเคราะห์ยีน ไซโตโครมบีในไมโตคอนเดรีย = Identification of sus domesticas DNA by analysis of the mitochondrial / ศิวพร อินต๊ะหล่อศิวพร อินต๊ะหล่อ
2554การศึกษาการหลอกลวงกับการกล่าวความจริงโดยใช้เทคนิคฟังก์ชันนอลแมกเนติกเรโซแนนซ์อิเมจิง = Study of deception and truth using functional magnetic resonance imaging / อรรจน์มน ธรรมไชยอรรจน์มน ธรรมไชย
2553อายุการเก็บรักษาของใบมะกรูดที่อบแห้งโดยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อนแบบถาดและตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศ = Shelf life of dried kaffir lime leaves using solar dryer, hot air tray dryer and vacuum microwave dryer / อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุลอิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
2554ผลของกำลังความถี่วิทยุขนำดต่ำง ๆ ต่อกำรตอบสนองของ ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และ คุณภาพของข้าวโพด = Effect of different radio frequency power on response of sitophilus zeamais motschulsky and corn quality / วีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อนวีรยุทธ ใฝ่กระจายเพื่อน
2554การพัฒนาระบบติดตามการสั่งผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด = Development of tracking system for ordering product for sale production of ceramic outlet company limited / พิทักษ์เขต ใบสุขันธ์พิทักษ์เขต ใบสุขันธ์
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for teaching and learning, Faculty of law, Chiang Mai University / พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสำหรับบริษัทลานนาซอฟท์เวิร์คส จำกัด = Development of information system to manage document for Lanna SoftWorks company, Ltd. / ปฐมพงษ์ ประเสริฐปฐมพงษ์ ประเสริฐ
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting the usage of electronic document system of Maejo university personnel / อรอนงค์ คำยองอรอนงค์ คำยอง
2554การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำหรับการเสนอหัวข้อ-การขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of management system for making thesis and independent study proposal and defense, the graduate school, Chiang Mai university / ณัฐพัชร์ ปะนันชัยณัฐพัชร์ ปะนันชัย
2554การพัฒนาระบบประเมินด้านสมรรถนะบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of personnel competency evaluation system of nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ขรรค์ชัย เกตุสอนขรรค์ชัย เกตุสอน
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system for the cooperative education task of faculty of science, Maejo university / ช่อทิพย์ สิทธิช่อทิพย์ สิทธิ
2552การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิตของบริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Development of the information system for production control of Lumphun shindengen Co., Ltd. / พรรณวิทย์ สิทธิเลิศพรรณวิทย์ สิทธิเลิศ
2554การพัฒนาชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช : ออร์กาโนฟอสเฟต = Pesticide Test Kit development : Oranophophate / ปาริชาติ ภูมิเทศปาริชาติ ภูมิเทศ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 266