GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS) : [496] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 496
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาเศษอาหารในลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อเป็นวิธีเสริมในการตรวจทางพิษวิทยาจาตุรงค์ กันชัย; วชิราภรณ์ โปธา
18-Sep-2557การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดรองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ยุบล ฟองรัตน์
19-Aug-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามสินค้าสุรา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; พงษ์ธร มูลกัน
8-Sep-2558การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดรองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์; ธรณินทร์ บุญเรือง
2557ผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลภาสกร เตวิชพงศ์; ศิรินภา ใจเมือง
2557พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; อาภาพร อวดผล
2557การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสมอแข สมหอม; กิตติศักดิ์ สุรินโต
Jul-2558ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; วรัญญา แก้วรังษี
Aug-2558การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; วลัยพร หงษ์จันดา
Dec-2557พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของห้างหุ้นส่วนชมภูดอยพนิดา รัตนปิติกรณ์; ลลิตวดี ส่วนบุญ
Aug-2015ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ปพิชญา ปัญเจริญ
Mar-2015การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ สำหรับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดอาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ภาคย์ เหลืองจรุงรัตน์
May-2015การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล; วัจนะ สุแก้ว
May-2015การจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง กลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร กองบริหารงาน บุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 – 2559รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; วิรุฬห์ ถูกจิตต์
Sep-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; พัฒน์ชนิกา เสนางาม
May-2015การออกแบบสารสนเทศสำหรับเมืองประวัติศาสตร์ เวียงกุมกาม เชียงใหม่รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; สมพล กอบสุขนิรันดร์
Jun-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางรองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ธิติฏฐ์ ตรังคธาร
Nov-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; วทัญญู ทิพจร
Apr-2558การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน; โชคอนันต์ ตันหนิม
May-2558การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแยมบ้านไม้หอมอาจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์; อรชา บุรานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 496