Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 529 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2558การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแยมบ้านไม้หอมอาจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์; อรชา บุรานนท์
2557การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสมอแข สมหอม; กิตติศักดิ์ สุรินโต
2557ผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลภาสกร เตวิชพงศ์; ศิรินภา ใจเมือง
Aug-2015ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; ปพิชญา ปัญเจริญ
Sep-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; พัฒน์ชนิกา เสนางาม
May-2558การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มยำ จำกัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; ธนาภรณ์ ดวงคำจันทร์
May-2015การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล; วัจนะ สุแก้ว
2557พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; อาภาพร อวดผล
Apr-2558การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน; โชคอนันต์ ตันหนิม
Nov-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม; วทัญญู ทิพจร