SOC: Independent Study (IS) : [413] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 413
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; กัญณัฏฐ์ สุนันตา
Sep-2557ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อนุรักษ์ นรษี
Sep-2557คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์
2557การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; พระเหือง ตรา รัตนมุนี
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยาธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อัครา พรหมเผ่า
2557พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิสิต พันธมิตร; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ ไชยทิพย์; กาญจนา โชคถาวร; สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน
2557การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; โศภชา นิโรธร
2557ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อธุรกิจขนาดย่อม ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นัทมน คงเจริญ; พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
Jul-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ขาย ทอดตลาดของลูกค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด สาขาเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; อาชวิศร์ มาลัย
Nov-2014การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบสวนของ พนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; ณัฐวุฒิ น้อยสอน
Sep-2557ทัศนคติของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคถาวร; สุรัตน์ จี้ฟู
10-Oct-2557พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อาจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; จารุณี นกแก้ว
13-Oct-2557การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; มานิดา บุญจำเนียร
13-Oct-2557วิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5รองศาสตราจารย์ เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; เชาวฤทธิ์ ทุนร่องช้าง
14-Nov-2557การประเมินผลธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; การัญ ศรีสกุลชวาลา
2556วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนวัดเกต ในเขตตำบลวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการเชียงใหม่มหานคร (จังหวัดจัดการตนเอง) = Political culture of Wat Kaed Community, Chiang Mai Municipality : a case study of Autonomous Chiang Mai Metropolitan Project / ณัฐวรางคณ์ รอดเรืองณัฐวรางคณ์ รอดเรือง
2556การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักชายเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Feasibility study on the investment of the private male dormitory in front of Maejo University area / ธันยา นำเทียนธันยา นำเทียน
2556การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนคดียาเสพติดในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ = Correction of juvenile drug problems in Upper Northern Provinces for prevention of repeat offenders / ไพลินฆฤน บุญรอดไพลินฆฤน บุญรอด
2556ผลกระทบจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่อผู้ประกอบการศูนย์เช่าแผ่นภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of movie copyright collection on movie rental stores in Chiang Mai Province / ปิยะฉัตร จันทรมานนท์ปิยะฉัตร จันทรมานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 413