Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 901-907 of 907 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ทัศนคติของผู้ขับขี่รถยนต์ต่อการจัดระเบียบการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ยงยุทธ ศศิวรรณพงศ์ยงยุทธ ศศิวรรณพงศ์
2545สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สินธุ์ มุ่งดีสินธุ์ มุ่งดี
2545การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ / ดารัตน์ สิทธิการดารัตน์ สิทธิการ
2546ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของชุมชนขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อุบล เก่งการกิจอุบล เก่งการกิจ
Nov-2014การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ชายแดนในรัฐประชาธิปไตย และรัฐสังคมนิยมต่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี; ฑริดา ใบเกษม
Dec-2014ปัญหาในการจัดการน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า ของเทศบาลนครเชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; อณิษฐา หาญภักดีนิยม
Jun-2020การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; จิราภรณ์ ชัยก๋า