ECON: Theses : [707] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 707
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง = Assessing the success of the organization of Kad Kong Ta walking street activities in Lampang Province / ศิรินทิพย์ เลาหะวีร์ศิรินทิพย์ เลาหะวีร์
2556ผลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Effects of broadband internet on production efficiency of small and medium sized enterprises / วรเทพ จักรฤทธิพงศ์วรเทพ จักรฤทธิพงศ์
2556ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อความเข้มแข็งของครัวเรือน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย = Impacts of village fund on household empowerment in Srisamrong District, Sukhothai Province / มนัสวรรณ ทองประเสริฐกุลมนัสวรรณ ทองประเสริฐกุล
2555การวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ออโตรีเกรสซีพ = An Analysis of the stock exchange index with the economic variables using Markov-Switching Vector Autoregressive Model / ธนกฤต ถกลประจักษ์ธนกฤต ถกลประจักษ์
2555ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาในเขตนอกเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Economic efficiency of basic education: A case study of suburban srea, Chiang Mai Province / วัฒนากรณ์ ธรรมเกตุวัฒนากรณ์ ธรรมเกตุ
-ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ปิยะรัตน์ รอดทองปิยะรัตน์ รอดทอง
2013Econometric analysis of uncertainty seasonality and spatial contagion of urban air pollution in China = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติของความไม่แน่นอน ความเป็นฤดูกาล และการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของมลภาวะทางอากาศในเขตเมืองในประเทศจีน / Zhanqiong HeHe, Zhanqiong
2012An Analysis of rubber price return volatility = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของราคายางพารา / Weichen SangWeichen, Sang
2012Factors affecting economic growth in developed and developing courtries using panel data analysis = ปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแพเนล / Warattaya ChinnakumWarattaya Chinnakum
2556ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการทันตกรรมจัดฟันในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of orthodontic treatment in Mueang District, Chiang Mai Province / อรรถกร พรมแตงอรรถกร พรมแตง
2556คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of life of bilingual program students at faculty of economics, Chiang Mai University / นิติวัฒน์ ไทพิทักษ์นิติวัฒน์ ไทพิทักษ์
2556การประเมินผลการให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of domestic express mail service in Mueang District, Chiang Mai Province / นนทลี ดวงใจนนทลี ดวงใจ
2555Analysis Of appropriate forecasting models and dependence measures of exchange rates between peoples republic Of China and Thailand = การวิเคราะห์แบบจำลองการพยากรณ์ที่เหมาะสมและการวัดความเป็นอิสระของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย / Ziqiang LiLi, Ziqiang
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Relationship between government expenditure and gross domestic product of the greater mekong subregion countries / สมพิสิษฐ์ ธรรมวงศ์สมพิสิษฐ์ ธรรมวงศ์
2555ประสิทธิภาพการชำระเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของครัวเรือนในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of household's repayment to village fund in Sansai District, Chiang Mai Province / สิรภพ สุคันธาสิรภพ สุคันธา
2555การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน = A Study of willingness to pay for cultural conservation of Wat Phra That Chae Haeng, Phupeang district, nan province / ฝนทิพย์ ท้าวบุญเรืองฝนทิพย์ ท้าวบุญเรือง
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of smartphone of consumers in Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพรณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร
2555ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างพืชพลังงานกับเศรษฐกิจไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพบางส่วนกรณีแก๊สโซฮอล์ = Economic linkages between energy crops and Thai economy : an analysis using partial equilibrium model on gasohol / สรัลนุช คุณานพดลสรัลนุช คุณานพดล
2012Analysis of border trade impacts on economic growth of Yunnan and the Greater Mekong Sub region (GMS) Countries = การวิเคราะห์ผลกระทบของการค้าชายแดนที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยูนนานกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / Menglei ZhangMenglei, Zhang
2555ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในราคาน้ำมัน และนโยบายการเงินต่อตัวแปร เศรษฐกิจมหภาคของไทย = Effects of oil price and monetary policy shock on Thai Macroeconomic Variables / จีระยุทธ สาระบุตรจีระยุทธ สาระบุตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 707