Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 691-699 of 699 (Search time: 0.039 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด สาขาถนนระแกง = Customer satisfaction towards service marketing Mix of Dangklonpratu company limited, Ragang Road Branch / จักราวุธ ประทุมจักราวุธ ประทุม
2555คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Quality of work life of employees at Piboon Concrete Company Limited / จารุณี จันทร์โรจนพันธ์จารุณี จันทร์โรจนพันธ์
2555ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจากมุมมอง ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น = Tourism image of Chiang Rai Province from perspectives of local and non- local people / จารุณี ทรัพย์บุญโตจารุณี ทรัพย์บุญโต
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าธุรกิจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting business customers towards purchasing motorcycle lubricants in Chiang Mai Province / กฤษดา คาแสนกฤษดา คำแสน
2545แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด / ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจซื้อในการซื้อกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย ศิริอุยานนท์วิชัย ศิริอุยานนท์
2545ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้ำดื่มตราน้ำไทย / ปฏิพร โพธิรังสิยากรปฏิพร โพธิรังสิยากร
2545ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / นิจดา เตชะเจริญวิกุลนิจดา เตชะเจริญวิกุล
2545การประเมินคุณภาพของที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002:1994 โดยผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักรกฤษณ์ วิภาอธิคมจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม