Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.042 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเสาวรสตราใบธงของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting decision on purchasing bitoung brand passion fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai District / พิมพ์ชนก กล้าทำพิมพ์ชนก กล้าทำ
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อข้าวสารจากเครื่องขายอัตโนมัติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer demand towards purchasing rice from vending machines in Mueang Chiang Mai District / อัครพล สุริยะศักดิ์อัครพล สุริยะศักดิ์
2554ผลกระทบของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค = Impact of marketting communication at point of purchase on consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing consumer products / ปิยาภรณ์ ไชยยศปิยาภรณ์ ไชยยศ
2554พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อก = Behavior of consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing products throducts through catalogs / จุฬาพร กุลราชจุฬาพร กุลราช
2554พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ = Behavior of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards using car care services / เพทาย เมืองมาเพทาย เมืองมา
2554พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันสุขภาพ = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying health insurance / ทัชชา เอื้องไพโรจน์ทัชชา เอื้องไพโรจน์
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับทารก = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing baby diapers / ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์ศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกาแฟสำเร็จรูปทรีอินวัน = Marketing mix Factirs affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing three-in-one instant coffee / จรรยา ศฤงคารวัฒนาจรรยา ศฤงคารวัฒนา
2554การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อตราสินค้าแอมเวย์และตราสินค้ากิฟฟารีน = Comparison of brand perception of consumers in Mueang Chiang Mai District towards Amway and Giffarine brands / พัชรียาพรรณ หมุดสุวรรณ์พัชรียาพรรณ หมุดสุวรรณ์
2554ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปรุงรสลดเกลือโซเดียม สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Demands of customers towards sodium reduced seasoning products for hypertension persons in Mueang Chaing Mai District / นิชธิมา ตุวพลางกูรนิชธิมา ตุวพลางกูร