Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 315 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna / กรรณิการ์ ปัญญาดีกรรณิการ์ ปัญญาดี
2554ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Opinions of revenue officers in Regional Revenue Office 8 towards quality of financial statement information certified by tax auditors / อมรเดช สิทธิใหญ่อมรเดช สิทธิใหญ่
2554ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการประกันชีวิต = Attitude of monks in Mueang Chiang Mai district towards life insurance / ฐิติยา มณีสงฆ์ฐิติยา มณีสงฆ์
2554ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทคอนเฟ็ดเดอร์เรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = Daily employee satisfaction towards Confederate International Company Limited / ศุภณัฐ ยาสมุทร์ศุภณัฐ ยาสมุทร์
2554ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำแร่มิเนเร่ของผู้ค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Retailers satisfaction towards marketing mix of minere mineral water in Mueang District, Chiang Mai Province / ภูวณัฐ์ ปิติจะภูวณัฐ์ ปิติจะ
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เจียงแอนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Customers satisfaction towards services marketing mix of Jiang and Sons (Thailand) company limited / ชาญวิทย์ ตนันวิจิตรชาญวิทย์ ตนันวิจิตร
2554ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Toyota Leasing (Thailand) company limited, Chiang Mai Province / นันทรุต จันทรภัทรนันทรุต จันทรภัทร
2554พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลีนิกเสริมความงาม = Buying behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards using services of cosmetic clinics / วราภรณ์ คงรอดวราภรณ์ คงรอด
2554ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on growing Callistephus Chainensis in amphoe Mae Rim, changwat Chiang Mai / นริศรา ภาวะดีนริศรา ภาวะดี
2554ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด = Motivating factors of employees of Chiang Mai Beverage Company Limited / ประโภชน์ เกิดเจริญประโภชน์ เกิดเจริญ