Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2696 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การประเมินความเป็นองค์กรการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด = Learning organization evaluation of employees of Turnkey Communication Services Company Limited / สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอมตุลเกตุ บุญถนอม
2553ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of bank for agriculture and agricultural co-operatives employees, Chiang Mai Province / อรทัย อินปิ่นอรทัย อินปิ่น
2550พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior towards using Japanese food restaurants Services in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก โนชัยหทัยชนก โนชัย
2550พฤติกรรมการซื้อลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'buying behavior of dried longan in Mueang District, Chiang Mai Province / เอื้องพร สุรินธรรมเอื้องพร สุรินธรรม
2550พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผักสดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province / จีราภรณ์ ทาอุโมงค์;" Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province"จีราภรณ์ ทาอุโมงค์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards car rental service of Ruby Car Rental Company Limited, Chiang Mai Province / จิตรพี ทันดรจิตรพี ทันดร
2553ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ขององค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ = Factors supporting organizational learning of bank for agriculture and agricultural cooperatives, Chiang Mai Provincial Office / พัชรินทร์ จรูญวาณิชย์พัชรินทร์ จรูญวาณิชย์
2550พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Buying behavior of employees of The Northern region industrial estate, Lamphun province towards electrical appliance / จุฬาลักษณ์ แปงหน้อยจุฬาลักษณ์ แปงหน้อย
2553ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยในมุมมองของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี = Image of Kasikornthai Bank from the point of view of customers in Thon Buri Side of Bangkok / อำนาจ พิศเพ็งอำนาจ พิศเพ็ง