Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 41 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Service marketing mix factors affecting decision of consumers in Bangkok Metropolitan towards selecting domestic flights of Thai Airways International Public Company Limited / กมลรัตน์ สวัสดีกมลรัตน์ สวัสดี
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลิสซิ่งรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้บริการในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting customer decision towards motorcycle leasing service in Amphoe Ngao Lampang / ธนัช ขันติธรางกูรธนัช ขันติธรางกูร
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting car user decision in selection of car inspection center in Mueang Ratchaburi District / ปัญชลีย์ ศิริเอกปัญชลีย์ ศิริเอก
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of instant coffee mix in Bangkok / วรพนิต ลิมปภาสวรพนิต ลิมปภาส
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affection male customers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District / ศศิภา เดือนสว่างศศิภา เดือนสว่าง
2553ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives in Amphoe Chom Thong Changwat Chiang Mai / อารีย์ นาปรังอารีย์ นาปรัง
2553ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parent attitude towards Child Development Center in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ ปฏิเสนวสันต์ ปฏิเสน
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix factors affecting decision of exporters in Mueang Chiang Mai District towards selecting international trade services from commercial banks / ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of the net in Chiang Mai Province / มะลุลี สกุลถาวรมะลุลี สกุลถาวร
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ = Marketing mix factors affecting decision of Chiang Mai University personnel towards purchasing hydroponic vegetables / บัณฑิตา วจนานนท์บัณฑิตา วจนานนท์