ARC: Theses : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 37 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาการออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหลองข้าวแบบไทเขิน บ้านต้นแหน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of Tai-Khern Rice Barn, Design and construction Baan Tonhan, San Pa Tong, Chiang Mai / อดุลย์ เหรัญญะอดุลย์ เหรัญญะ
2552การประยุกต์พื้นที่โล่งภายในวัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กรณีวัดดาวดึงส์ จังหวัดเชียงใหม่ = Utilizing open space in temple for recreation : a case of Wat Dawadueng, Chiang Mai / ชูเกียรติ กิ่วแก้วชูเกียรติ กิ่วแก้ว
2552การพัฒนาบัวสำเร็จรูปสำหรับประดับอาคารด้วยซีเมนต์มอนต้าผสมเถ้าแกลบ = Development of architrave products by cement mortar mixed with rice husk ash / กิตติพงศ์ รื่นวงศ์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
2008Post-occupancy evalution of subsidized apartments in Vietnam : a case of Dong Da apartment complex in hue = การประเมินหลังใช้งานของอาคารพักอาศัยของรัฐในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยดงดาในเมืองเว้ / Nguyen Quang HuyNguyen, Quang Huy
2008A Comparative study on the architectural characteristies of 19th and 20th century shan monasteries in Soutern Shan State of Myanmar and Northern Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมระหว่างศาสนสถานแบบฉานในเขตภาคใต้ของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงคริสศตวรรษที่ 19 และ 20 / Yu Yu ThwinYu, Yu Thwin
2551การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่าย เพื่อเป็นเครื่องมือทดสอบการไหลของอากาศในอาคารแทนโต๊ะน้ำ = A Feasibility study of replacing water table with program easy finite element method as a tool for simulation of air flow in buildings / ปะกาศิต พรแก้วปะกาศิต พรแก้ว
2551การวิเคราะห์เชิงสัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ = Semiotic analysis of design process using as a guideline for applied Thai Architecture / ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวันชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
2551การพัฒนาต้นแบบกระเบื้องดินขอเพื่อลดค่าก่อสร้าง = Developing a prototype of fired-clay roof tile din khor to reduce construction cost / ภูวเดช วงศ์โสมภูวเดช วงศ์โสม
2551แผนการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบ้านสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ = A Planting plan for farmers in Northeastern Thailand to build their own houses regarding the new theory af agriculture / สุรัชาฎา ลือเจียงคำสุรัชฎา ลือเจียงคำ
2551คติความเชื่อที่มีผลต่อตัวเรือนเผ่าลาวลุ่มในเขตเมืองหลวงพระบาง = Moral-belief effecting in the construction of Lao Lum's houses in Lung Prabang Area / วิไลมอญ พงค์สวัสดิ์วิไลมอญ พงค์สวัสดิ์
2008A Tu Giac housing conservation prototype of Bao Vinh village, Hue city, Vietnam = อาคารต้นแบบการอนุรักษ์บ้านตึ๊กยักในหมู่บ้านเบาวินของนครเว้ ประเทศเวียดนาม / Tran Tuan AngTran, Tuan Ang
2008Use of disposed packaging eps foam as a thermal insulation in double-layered wall panels = การนำไฟมบรรจุภัณฑ์ชนิดอีพีเอสที่ทิ้งแล้วมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในผนังซ้อนชั้น / Chhay KarnoChhay Karno
2550ลักษณะของข่วงเฮือนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนบ้านเด่นใน เชียงใหม่ = Characteristics of kuang hueans supporting social activities in Ban Den Community, Chiang Mai / ปัตย์ ศรีอรุณปัตย์ ศรีอรุณ
2007Transformation of Hue traditional garden houses in Hue Citade Area, Vietnam = การเปลี่ยนแปลงของบ้านล้อมสวนพื้นถิ่นในเขตกำแพงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม / Ngoc Tung NguyenNgoc Tung Nguyen
2550การใช้ลักษณะพื้นถิ่นบนอาคารตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่จากการรับรู้ของประชาชน = Application of vernacular characteristics on shophouses in Chiang Mai Historic District from residents' perceptions / ชดา ร่มไทรย์ชดา ร่มไทรย์
2006Feng Shui application and modern landscape design for architectural practice in Viet Nam = การประยุกต์หลักฮวงจุ้ยกับการออกแบบภูมิทัศน์สมัยใหม่ สำหรับการปฎิบัติวิชาชีพในประเทศเวียดนาม / Hai Van Thi DinhHai Van Thi Dinh
2549การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน = Development of lightweight concrete masonry unit using oil palm ash / พัชราวรรณ เก๊อะเจริญพัชราวรรณ เก๊อะเจริญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 37 of 37