Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อทองรูปพรรณอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อัจฉรา ยมจันทร์
Aug-2558การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; ทิพย์วัลย์ ใจสุวรรณ์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งรถยนต์โดยรถบรรทุกในเขต กรุงเทพมหานคร = Factors affecting service's selection of an automotive ligistics firm by Truck in Bangkok Metropolitan Area / ทิพย์วรรณ อาจณรงค์ทิพย์วรรณ อาจณรงค์
2547อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The effect of marketing communications at point of purchase towards consumer behavior in buying consumer goods in Bangkok metropolitan area / ปวีณา ตั้งวัฒนากาญจน์ปวีณา ตั้งวัฒนากาญจน์
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors influening decision making of consumers on purchasing used cars in Mueang Chiang Mai district / ชาตรี อินชัยชาตรี อินชัย
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจซื้อในการซื้อกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย ศิริอุยานนท์วิชัย ศิริอุยานนท์