Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 136 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ผลของการเพาะเลี้ยง Chlorella sp. ในน้ำเสียจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร / วีนา ชานนท์วีนา ชานนท์
2529การออกแบบระบบกำจัดน้ำเสียเพื่อใช้ประกอบการเขียน ชุดการเรียนการสอนเรื่องมลพิษของน้ำระดับมัธยมศึกษา 4-6 / วัฒน วัฒนากูลวัฒน วัฒนากูล
2545สภาวะที่เหมาะสมต่อการจับก้อนของลิกนินในกระบวนการบำบัดขั้นต้นของน้ำทิ้งจากการต้มเปลือกสา / สุรินทร์ สายปัญญาสุรินทร์ สายปัญญา
2528การแยกแทนนินออกจากน้ำทิ้งของโรงงานผลิตใบชา / ศรีจันทร์ คงมั่นศรีจันทร์ คงมั่น
2531การนำผักตบชวา (Eichhornia crassipes) มาใช้ในการลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม / ข้าวทิพย์ เจนธุระกิจข้าวทิพย์ เจนธุระกิจ
2553การสลายไตรคลอโรเอทธิลีนโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกในถังปฏิกรณ์คอลัมน์แบบเทที่มีการหมุนเวียน = Trichloroethylene degradation by photocatalytic process in a column batch reactor with recycle / ธารินี ไชยสถิตวานิชธารินี ไชยสถิตวานิช
2536การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้เปลือกหอมแดง / สาวิตรี รุจิธนพานิชสาวิตรี รุจิธนพาณิช
2553การเพิ่มสมรรถนะการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบผสมผสานระหว่างยูเอเอสบีและถังกรองไร้อากาศ = Enhancement of biogas production from swine waste using hybrid UASB and anaerobic filter reactor / เอกรินทร์ อินประมูลเอกรินทร์ อินประมูล
2553ผลของเวลาเก็บกักน้ำต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์การล้างเมล็ดข้าวโพดหวานโดยระบบยูเอเอสบี = Effect of Hydraulic retention time on treatment efficiency of Synthetic Sweet Corn Grain Washing Wastewater by UASB System / พงศกร วงศ์พิพันธ์พงศกร วงศ์พิพันธ์
2543การลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้งกุลาดำ / ปรียา แก้วนารีปรียา แก้วนารี