Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 41 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การแยกแอมโมเนียออกจากสารละลายน้ำแอมโมเนียโดยใช้ความร้อน / ไพโรจน์ รุจิรารังสรรค์ไพโรจน์ รุจิรารังสรรค์
2531การตอบสนองของพันธุกรรมข้าวสาลีต่อสภาพอากาศร้อน / ศันสนีย์ จำจดศันสนีย์
2546ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of heat treatment on protein changes during chilling lnjury of mango fruit cv. Chok-Anan / วีรพล โพธิ์สว่างวีรพล โพธิ์สว่าง
2526การศึกษาแลททิสแอนฮาร์โมนิคซิตีในดีบุก / สัมพันธ์ รัตนบุรีสัมพันธ์ รัตนบุรี
2545ผลของการใช้ความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะเขือเทศ / นันทวุฒิ อิ่มศูนย์นันทวุฒิ อิ่มศูนย์
2554การควบคุมกำลังการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับกระบวนการอบแห้งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ = Power control of microwave heating for controllable temperature drying process / อนุสรณ์ เราเท่าอนุสรณ์ เราเท่า
2545กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง / ดรุณี มูลโรจน์ดรุณี มูลโรจน์
2550การเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีของลิ้นจี่ (พันธุ์กวางเจา) ที่ถนอม ด้วยความดันสูงยิ่งและความร้อน = Comparison of colour change of Lychee (Lichi chinensis Sonn. (cv. Guang Jao)) preserved by ultra high pressure and heat treatments / สุนทรี สมแสงสุนทรี สมแสง
2553ผลของครีบเรียงวนต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของระบบเก็บสะสมพลังงานทางเคมีที่ใช้โซเดียมวัลไฟด์-น้ำ = Effect of spiral fin on heat transfer performance of chemical energy storage system using Sodium Sulfide-water / ปรัชญา ศิริยาปรัชญา ศิริยา
2546การป้องกันความร้อนสำหรับผิวท่อที่มีก๊าซร้อนไหลภายใน โดยใช้ฟิล์มของน้ำ / พิสิษฐ์ เพชรคงพิสิษฐ์ เพชรคง