Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี-
dc.contributor.authorณัฏฐ์ธนัน ทากูลen_US
dc.date.accessioned2020-08-11T02:25:05Z-
dc.date.available2020-08-11T02:25:05Z-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/69499-
dc.description.abstractThis independent study aimed at examine marketing feasibility of Nano-bubble vegetable washing machine for household in Mueang Chiang Mai District. Questionnaires were designed to collect data from 400 samples who were people in Mueang Chiang Mai District. Data obtained were, then, analyzed by percentage, mean, SWOT Analysis, Porter’s Five Force Model and Segmenting-Targeting-Positioning Marketing (STP Marketing). The findings revealed that most respondents were female in the age of 41-50 years old. They were self-employed, housekeeper, farmer and freelancer and earned monthly income at the average amount of 10,001-20,000 Baht. Their education background was Bachelor’s degree. Most of them consumed general food and preferably bought it from general markets. The majority preferred consuming vegetables. In general, they washed vegetables for self-consumption at the quantity of less than 1 kilogram/time and had cooking frequency at 1-5 times/month.Most of them cleaned vegetables by rinsing them through running-water for several times and spent 1-2 minutes in each time of washing. The majority mentioned that if the decision-making in purchasing Nano-bubble vegetable washing machine was required, they themselves would be the one who had an authority to doit. Results of the study presented that the respondents gave a high level of importance to all following factors: product, place, price, and promotion, respectively. In product factor, the first important element that they rated was the quality of product with certified standard. In price factor, the first important element that they rated was the reasonable product price comparing to its quality. In place factor, the first important element that they rated was the product delivery service. In promotion factor, the first important element that they rated was the availability of after-sale services such as maintenance service and motor warranty. According to the classifications of respondents on the bases of age, profession, and average amount of monthly income, the findings presented that all marketing mix factors affected their decision making towards purchasing Nano-bubble vegetable washing machine for household in Mueang Chiang Mai District at high level. Based upon the marketing feasibility study of Nano-bubble vegetable washing machine for household in Mueang Chiang Mai District, it could be summarized that due to the specialty of the company that could respond well to the need of target customers: consumers of chemical-free food and small restaurants with health-care oriented and the trend of majority in the recent days that paid more concerns on health, this studied product, thus, had high marketing feasibility.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่en_US
dc.title.alternativeMarketing Feasibility Study of Nano-Bubble Vegetable Washing Machine for Household in Mueang Chiang Mai Districten_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถามโดยทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในอาเภอเมืองเชียงใหม่จานวน 400 รายและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินศักยภาพทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโดยใช้ตัวแบบ 5 พลังของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Five Force Model) และ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งในตลาด (STP Marketing) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41–50 ปี ประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งได้แก่ประกอบธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน เกษตรกร และรับจ้างอิสระมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทและมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับประทานอาหารเป็นอาหารทั่วไปนิยมซื้อจากตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ชอบรับประทานผักทั่วไปจะล้างผักในปริมาณน้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ครั้ง และมีความถี่ในการทาอาหาร 1-5 ครั้ง/เดือน โดยส่วนใหญ่จะล้างผักโดยการล้างผ่านน้าสะอาดไหลผ่านหลาย ๆ ครั้งและล้างผักแต่ละครั้งนาน 1-2 นาทีซึ่งหากมีการตัดสินใจซื้อเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นตนเองเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญในระดับมากในทุกๆ ปัจจัย เรียงตามลาดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในลาดับแรก คือ สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานรับรองด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยด้านราคาอยู่ในลาดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในลาดับแรก คือ มีบริการส่งสินค้าให้ถึงบ้านด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในลาดับแรก คือ มีบริการหลังการขายสินค้าให้กับลูกค้า เช่น การซ่อมบารุง การรับประกันมอเตอร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องล้างผักขนาดครัวเรือนในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องล้างผักขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอาชีพอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องล้างผักขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารปลอดสารเคมี และร้านอาหารขนาดเล็กที่ให้ความสาคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งแนวโน้มของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาให้ความสาคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นen_US
Appears in Collections:BA: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
601532134 ณัฎฐ์ธนัน ทากูล.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.