Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล-
dc.contributor.authorวัจนะ สุแก้วen_US
dc.date.accessioned2016-09-28T09:11:21Z-
dc.date.available2016-09-28T09:11:21Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.urihttp://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/39589-
dc.description.abstractThe independent study has an objectives to design a community online website which has a service to providing information and bicycle route in Chiangmai which is suitable for users. This research has used a questionnaire method as a tool for collecting the information from a samples. Specially a groups of people who use bicycle for travel purpose or daily transport in Chiangmai from 50 peoples are between 15-50 years old. This is for realising what a sample groups demand and behavior. This research has also been studied and analysed the popular community online website about bicycle using from domestic and overseas Website. In order to know the essential of website designing, functions and information structures of each bicycle using website and apply to related with community online network. Inclusion to summarise the advantages and disadvantages about it, present the information as a description and comparison table for analysing the website, design and develop the structures of original website from collected information and assessment of satisfaction from the sample groups by using the questionnaires. Then, Analyse the obtained quantitative data such as finding the mean and percentage with the interview from specialists of develop websites. This is for using its result to adapt and develop other websites in the future. The result of this case study is able to summarise as a guideline in designing the community online website about giving information of bicycle route in Chiang Mai city as following: 1. There should be varieties and modern information data which suitable for bicycle purpose, which is the sample groups pay attention to most. 2. The information data should be arranged properly as the most important thing would come first. It should be designed simply which users are getting used to it also. 3. There should be designed simply, internationally, geometry characteristically and officially. Using warm colors could make users feel comfortably and relax for the designing. From the assessment of satisfaction, it has found out that is at a very high and good level in both designing and functions.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่en_US
dc.title.alternativeOnline-community Websit Design for Bike Route Information in Chiang Mai Provinceen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง โดยเจาะจงไปที่กลุ่มคนที่ใช้จักรยานท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และคนที่มีความสนใจในการใช้จักรยาน อายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี จำนวน 50 คน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างร่วมกับการศึกษาและวิเคราะห์เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลจักรยานทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและเส้นทางจักรยาน การประยุกต์ใช้งานร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ สรุปถึงจุดเด่นและจุดด้อย และมีการนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบตารางเปรียบเทียบการวิเคราะห์เว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ต้นแบบ หลังจากนั้นจึงประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ร่วมกับแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสรุปแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลและเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาและข้อมูลควรมีข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัย และมีแผนที่เส้นทางที่เหมาะสมกับการปั่นจักรยาน เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ 2) ด้านโครงสร้างข้อมูลมีการออกแบบที่เรียบง่ายดูเป็นสากลและสามารถเข้าถึงข้อมูล ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การวางเมนูหลักไว้ด้านบนและด้านซ้ายของเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้ส่วนมากคุ้นเคยกับการใช้ และ 3) ด้านการออกแบบควรออกแบบให้ดูเรียบง่ายเป็นสากลมีการใช้รูปแบบกราฟิกทรงแบบเรขาคณิต ที่ดูแล้วเรียบง่ายและเป็นทางการ ใช้สีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึกสบายตา ผ่อนคลาย เป็นส่วนประกอบในการออกแบบ และจากการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ต้นแบบจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการออกแบบและข้อมูลต่างๆen_US
Appears in Collections:GRAD-Sciences and Technology: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.docxAbstract (words)179.58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ABSTRACT.pdfAbstract180.27 kBAdobe PDFView/Open
FULL.pdfFull IS6.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.