Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 29603 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Clonal distribution of neuroantigen-specific T-cell populations in multiple sclerosis and phenotype of primary T cells with reduced expression of CD147 = การกระจายตัวจากการโคลนของประชากรที-เซลล์ที่จำเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในโรคมัลติเปิลสเคลอโรซิสและคุณลักษณะของไพรมารีทีเซลล์ที่ถูกลดการแสดงออกของโมเลกุลซีดี147 / Brian BieglerBiegler, Brian
2553การปรับเปลี่ยนอาคารอพาร์ตเมนต์ให้ป็นโรงแรมบูติกในเมือง = Converting an apartment building to an urban boutique hotel / กฤตวรรณ เมธาคุปติยานนท์กฤตวรรณ เมธาคุปติยานนท์
2537ความคิดเห็นของเกษตรตำบลในเขตชลประทานต่อโครงการปรับระบบการเกษตร จังหวัดชัยนาท / พรรณวดี สายสวรรค์พรรณวดี สายสวรรค์
2554การใช้กิจกรรมที่เน้นรูปแบบภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using form-focused activities to promote english speaking ability and to decrease anxiety among Mathayom Suksa 1 students / อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุลอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล
2552การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and the return to index of the Stock Exchange of Thailand by using Bivariate GARCH Model / ชนานุช จันทราชนานุช จันทรา
2553การประเมินความเป็นองค์กรการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด = Learning organization evaluation of employees of Turnkey Communication Services Company Limited / สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอมตุลเกตุ บุญถนอม
2553ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of bank for agriculture and agricultural co-operatives employees, Chiang Mai Province / อรทัย อินปิ่นอรทัย อินปิ่น
2537ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา ดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน / พัชรินทร์ ยาระนะพัชรินทร์ ยาระนะ
2550พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior towards using Japanese food restaurants Services in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก โนชัยหทัยชนก โนชัย