Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 343 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting consumer's selection of motorcycle dealership in wianghaeng district, Chiang Mai / ปิยธิดา บุญเปลี่ยนปิยธิดา บุญเปลี่ยน
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Services Marketing Mix Factors Affecting the Consumer's Selection of Mobile Telephone Network Providers in Vientiane Municipality Lao People Democratic Republic / ทะนงเดือน ตุริหงส์;"Services Marketing Mix Factors Affecting the Consumer's Selection of Mobile Telephone Network Providers in Vientiane Municipality Lao People Democratic Republic"ทะนงเดือน ตุริหงส์
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตในกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting employees in the food industry on the selection of credit cards from non banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พรปวีณ์ กองแพงพรปวีณ์ กองแพง
-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factors affecying consumers on selecting glod ornament shops in Mueang district, Lamphun province / นพรินทร์ สิริวัฒนาวงศ์;" Services marketing mix factors affecying consumers on selecting glod ornament shops in Mueang district, Lamphun province"นพรินทร์ สิริวัฒนาวงศ์
2550ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาของผู้บริโภคในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Marketing mix factors affecting consumers purchasing of fish sausage in Photharam district, Ratchaburi province / พรรษมณฑ์ ตันประเสริฐพรรษมณฑ์ ตันประเสริฐ
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการใช้บัตรออมสินวีซ่าเดบิต ธนาคารออมสิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mixed factors affecting customers' use of the GSB visa debit card of the government savings banks in mueang district, Chiang Mai Province / อุษณีย์ สวัสดิ์ประดิษฐ์อุษณีย์ สวัสดิ์ประดิษฐ
2550ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศุนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affectics parents in selecting services of the Gymnastics and dancer center Chiang Mai / ฆราวัฒน์ สืบไกรสรฆราวัฒน์ สืบไกรสร
2550ความพึงพอใจของร้านค้าปลีกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของสินค้าถ่านไฟฉายยี่ห้อพานาโซนิค = Satisfaction of retailers in Mueang District, Chiang Mai Province towards the marketing mix factors of batteries / ระพีร์พร เลิศธนะโภคระพีร์พร เลิศธนะโภค
2547ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการบ้านจัดสรร บริษัท จิตต์อารีวิลล์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Customer's satisfaction towards the marketing mix of Jitt - Aree Vill Lid., housing project Lampang Province / ดวงกมล เทพนากิจดวงกมล เทพนากิจ