Browsing by Subject -

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
6-Nov-2563การประเมินหมอกควันข้ามแดนจากการเผาชีวมวล ในภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและผลลัพธ์จากแบบจำลอง WRF-Chemชาคริต โชติอมรศักดิ์; เกวลิน อินลวง
22-May-2023การปรับปรุงการออกแบบส่วนผสมแบบมาร์แชลล์สำหรับแอสฟัลต์ชนิดผสมร้อนที่ถูกผสมด้วยขยะพลาสติกโดยวิธีการผสมแบบแห้งพีรพงศ์ จิตเสงี่ยม; โชติชนิต เทียนไชย
6-Nov-2563การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค WRF-CFSR ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยชาคริต โชติอมรศักดิ์; ชนาพร เหมืองอุ่น
May-2023การพัฒนาวัสดุชั้นทางจากวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพครั้งที่สองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันพีรพงศ์ จิตเสงี่ยม; อวัช วิริยะ
Jun-2022การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; กชนิภา มูลทุ่ง
4-Apr-2564ความตระหนัก ความรู้และความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ จากการอุดกั้นในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจินดารัตน์ ชัยอาจ; จิราภรณ์ พรมจักร์แก้ว
Jun-2022พฤติกรรมการใช้บริการจัดส่งอาหารแบบออนไลน์เดลิเวอรี ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่กรรณิกา แซ่ลิ่ว; อนุพงศ์ วงศไ์ชย; อรทัย คล้ายเนียม