Browsing by Author เยาวเรศ เชาวนพูนผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนผู้บริโภคในเขตเมืองเชียงใหม่ / เยาวเรศ เชาวนพูนผลเยาวเรศ เชาวนพูนผล
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืนในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ธวัชชัย อ้ายผง
Nov-2021การวิเคราะห์ความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง GARCH-Xเยาวเรศ เชาวนพูนผล; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; สโรชา อนุกูล
Jul-2022การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการผลิตน้ำส้ม 100% ด้วยกระบวนการความดันสูงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเยาวเรศ เชาวนพูนผล; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; อดิพงษ์ จันต๊ะคาด
Sep-2023ต้นทุนโลจิสติกส์ของผักสลัดอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; วายุ ไชยธนนันท์
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิราช บูลย์ประมุข
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พนิต บรรณสาร
Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุพาพร ใจทน
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิมพ์ใจ สิงคราช
Dec-2020ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสตรอว์เบอร์รีไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกรรณิกา แซ่ลิ่ว; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรทิพย์ เรืองแก้ว
Jul-2022พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเยาวเรศ เชาวนพูนผล; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; ลักขณา ไลย์