Browsing by Author เยาวเรศ เชาวนพูนผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนผู้บริโภคในเขตเมืองเชียงใหม่ / เยาวเรศ เชาวนพูนผลเยาวเรศ เชาวนพูนผล
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิราช บูลย์ประมุข
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พนิต บรรณสาร
Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุพาพร ใจทน
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิมพ์ใจ สิงคราช