Browsing by Author อารี วิบูลย์พงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558การประเมินต้นทุนและความเสี่ยงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจ้างการผลิต กรณีศึกษาวัฒนาฟาร์มอารี วิบูลย์พงศ์; พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; จิราวัฒน์ สุริยจันทร์
Jun-2558ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำนมถั่วเหลือง ผสมข้าวโพดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; ปัญจพล อุยพานิชย์
2557ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยเยาวเรศ เชาวนพูนผล; อารี วิบูลย์พงศ์; นุชจรี ปิมปาอุด
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พนิต บรรณสาร
Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุพาพร ใจทน
Jun-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุกฤตา จิรเมธาศิริ