Browsing by Author สุสัณหา ยิ้มแย้ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สุสัณหา ยิ้มแย้ม; อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล; จันทรรัตน์ เจริญสันติ; อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา; ปิยะนุช ชูโต; นงลักษณ์ เฉลิมสุข
2560การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อสำหรับ อาสาสมัครกู้ภัยวชิราภรณ์ พิชัย; วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร; สุสัณหา ยิ้มแย้ม
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวขณะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรคนแรกอริสรา สวัสดิ์พาณิชย์; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; นงลักษณ์ เฉลิมสุข
2563ผลของโปรแกรมการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือของประเทศไทยกรรณิการ์ กันธะรักษา; มาลี เอื้ออำนวย; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; นันทพร แสนศิริพันธ์; บังอร ศุภวิทิตพัฒนา; นงลักษณ์ เฉลิมสุข; ปรียกมล เลิศตระการนนท์
2558พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวของสตรีอาข่าสุสัณหา ยิ้มแย้ม; รังสิยา นารินทร์
2561สมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่สุสัณหา ยิ้มแย้ม
2561สมุนไพรที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่สุสัณหา ยิ้มแย้ม
2549โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง: การมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Enhancing self-care of wood carving workers phase II: Community participation / สุสัณหา ยิ้มแย้ม, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์สุสัณหา ยิ้มแย้ม