Browsing by Author ยงยุทธ ยะบุญธง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
16-May-2024การจัดทำคู่มือการนิเทศภายในยุควิถีถัดไปเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปางธารณ์ ทองงอก; ยงยุทธ ยะบุญธง; นางสาวพิชามญชุ์ ขลิบเงิน
May-2558การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ธิดารัตน์ พุทธิมา
May-2558การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; เจียรนัย ภูดอนตอง
Dec-2020การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; มารุต ดารงวงษ์สุวินัย
Oct-2557การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสิรฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; การุณ เชิดชู
25-May-2024การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ศุภจิต ศรีธิ
2536ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน / ยงยุทธ ยะบุญธงยงยุทธ ยะบุญธง
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วินัย จันทรานาค
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; จตุพร ชินะใจ
4-May-2024แนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้พลังการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ศราวุธ นนทะธรรม
Sep-2021แนวทางการนิเทศงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางธารณ์ ทองงอก; ยงยุทธ ยะบุญธง; กาญจนา คําทะวงค์
May-2558แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นัยน์ปพร ปานกลัด
May-2024แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทาง การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดลำปางยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ธีรพงศ์ ทาปัญโญ
Aug-2558แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; วิทยา อนุเกรียงไกร
4-May-2024แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ทัชธชา ปัญญารัตน์; Tatchtacha Panyarat
Apr-2021แนวทางการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ธนัชชนม์ มาตระออ
Aug-2558แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอนยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; บวร จันทร์ธีระโรจน์
Sep-2558แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นันท์นภัส กันกา
Nov-2020แนวทางการพัฒนาความเป็นนวัตกรทางการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ยงยุทธ ยะบุญธง; เพ็ชรี รูปะวิเชตร์; วันทนี ขุนรินชา
5-May-2567แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; คณิศร ไชยมงคล