Browsing by Author ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเบบี้คอสในโรงเรือนบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่รัตนาภรณ์ ใจมา; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; ชูชาติ สันธทรัพย์
Jul-2022การประเมินศักยภาพของที่ดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนิวัติ อนงค์รักษ์; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; ธวัชชัย ตาอินทร์
2563ความสามารถของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกาอนันญพร ทำของดี; กวิพร จินะจันตา; ยุพา จอมแก้ว; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
Oct-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ (ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายณฐิตากานต์ พยัคฆา; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; วีร์สุดา ศรีจันทร์
2563ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อสมบัติและการกักเก็บคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนณิชาภัทร สิทธิวรนนท์; ชูชาติ สันธทรัพย์; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
2549ผลของเถ้าหนักต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของพืชและสิ่งแวดล้อม = Effects of bottom ash on crop growth yield and environment / ฟ้าไพลิน ไชยวรรณฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
Nov-2020ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในป่าปลูกไม้สักและสนสามใบผสมไผ่ บริเวณดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนิวัติ อนงค์รักษ์; ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ; จตุรงค์ วุฒิ