Browsing by Author พิกุล นันทชัยพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การตายดีตามการรับรู้ของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งวโรดม เสมอเชื้อ; พิกุล นันทชัยพันธ์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2559การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤตเกษร เกตุชู; พิกุล นันทชัยพันธ์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2557การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังพิกุล นันทชัยพันธ์; นัทธมน วุทธานนท์; วรัญญา มณีรัตน์
2562ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และทวารหนักมัสยา โปรดเจริญ; พิกุล นันทชัยพันธ์; มรรยาท ณ นคร
Aug-2557ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองพิกุล นันทชัยพันธ์; ฉวีวรรณ ธงชัย; เพ็ญนภา จายวรรณ์